Resultaten

In de afgelopen vijfentwintig jaar heeft de stichting door erfstelling en schenking verschillende grote en kleinere collecties verkregen. De stichting beschikt daardoor over een uitgebreide collectie boeken, brochures, tijdschriften, materieelalbums, (materieel)tekeningen, foto’s (negatieven en afdrukken) en aantekeningen. Deze hebben vooral betrekking op spoorwegen in Nederland, in de andere delen van het Koninkrijk en in (voormalige) overzeese gebiedsdelen.
De stichting beschikt over bescheiden geldmiddelen en menskracht en heeft daarom samenwerking gezocht met andere organisaties, met name met Het Utrechts Archief en de Nederlandse Vereniging van Belangstellenden in het Spoor- en tramwegwezen (NVBS).

De belangrijkste verzameling die de stichting heeft verkregen, is die van wijlen prof. dr. ir. A.D. de Pater, een van de oprichters van de stichting. Deze verzameling die in het bijzonder betrekking heeft op alle aspecten van stoomtractie in Nederland, is op grond van een langdurige overeenkomst van bewaargeving ondergebracht bij Het Utrechts Archief en door dit archief geïnventariseerd en toegankelijk gemaakt. Inmiddels zijn daaraan uit andere bronnen verkregen archivalia met betrekking tot de spoorwegen in Nederland in de ruimste zin des woords toegevoegd. Dit deel van de collectie van de stichting kan bij Het Utrechts Archief geraadpleegd worden. Nieuwe verwervingen op dit terrein zullen ook bij Het Utrechts Archief worden ondergebracht.

De stichting heeft een groot deel van de verzameling boeken over spoorwegen in het buitenland op grond van een langdurige overeenkomst van bewaargeving ondergebracht bij de bibliotheek van de NVBS. Deze bibliotheek is gehuisvest in “NVBS Centraal” dat is gevestigd in het kantorencomplex dat onderdeel uitmaakt van het station Amersfoort.
Met de Stichting NVBS-Railverzamelingen (SNR) is een langdurige overeenkomst van bewaargeving gesloten voor het onderbrengen bij de SNR van de collectie foto’s en briefkaarten met betrekking tot spoor- en tramwegen in het buitenland. Ook de SNR is gehuisvest in “NVBS Centraal”. Op dit moment zijn de stichting en de SNR bezig aan deze bewaargeving uitvoering te geven en daarmee de collectie te inventariseren en toegankelijk te maken.
Met de NVBS zijn langdurige overeenkomsten van bewaargeving gesloten met betrekking tot de drie verzamelingen fotonegatieven die door middel van erfstellingen zijn verkregen. Deze collectie is feitelijk in beheer bij de SNR en bevindt zich ook in “NVBS Centraal”.