Jaarrapportage 2018

JAARVERSLAG VAN DE STICHTING SPOOR- EN TRAMWEGVERZAMELINGEN OVER HET JAAR 2018

Het bestuur van de Stichting vergaderde in het kalenderjaar 2018 drie keer: op 24 maart, 2 juni en 24 november. Daarnaast hadden de bestuursleden onderling regelmatig contact via e-mail of per telefoon.

Er vonden wijzigingen plaats in de samenstelling van het bestuur van de SSTV. Johan de Bruijn gaf aan vanwege andere drukke werkzaamheden zijn functie als secretaris te willen neerleggen. Hij werd per 2 juni opgevolgd door Hans van Poll maar blijft wel toehoorder en adviseur. Remmo Statius Muller nam per 24 november afscheid als bestuurslid maar ook hij blijft als toehoorder en adviseur actief. Nieuwe leden werden bereid gevonden toe te treden: de heren Roelof Hamoen en Ton Stevenhagen werden per 24 november als bestuurslid benoemd.

Tijdens de eerste vergadering kwam o.a. het concept jaarverslag over 2017 aan de orde, dat zonder noemenswaardige wijzigingen werd aangenomen. Ook het financieel verslag werd besproken en goedgekeurd. In geanonimiseerde vorm staat het op de website van de SSTV. Aan de orde kwam dat nog geen reactie was ontvangen van Het Utrechts Archief (HUA) over het opnemen van “Tramwegen Nederland” in het archief. De website werd bij een andere beheerder ondergebracht en vernieuwd. Gesproken werd over een te verwachten legaat in de vorm van een omvangrijke collectie vervoerbewijzen, voor een deel geen betrekking hebbend op Nederland. Het was nog niet direct duidelijk waar deze verzameling kon worden ondergebracht. Na de vergadering vond een sonderend gesprek plaats over het thema “auteursrechten” met de “Stichting NVBS Railverzamelingen” (SNR).

Het te verwachten legaat kwam ook tijdens de tweede bijeenkomst ter sprake. HUA had inmiddels laten weten dat het zich op het standpunt stelde deze collectie niet te kunnen aanvaarden, omdat die buiten het acquisitieprofiel zou vallen, een visie die de SSTV niet deelde. Er zou worden bezien of wellicht de SNR ruimte beschikbaar kon stellen, zolang de kwestie met HUA niet tot een bevredigende oplossing was gebracht. Besloten werd om geen legaten meer te accepteren m.b.t. buitenlandse onderwerpen. Er vond een terugkoppeling plaats van een gesprek met HUA en SNR over het thema “auteursrechten”. Het streven is om met HUA en de SNR tot uniforme afspraken hierover te komen. HUA heeft een lijst opgesteld met namen van fotografen van wie foto’s op de website van HUA zijn gepubliceerd en is doende te achterhalen waar de auteursrechten berusten. Deze lijst is met dat doel aan de SSTV overhandigd, omdat daarop onder andere De Pater en Rutgers van Rozenburg voorkomen.

Op de laatste vergadering kwam o.a. het voorstel tot wijziging van het Huishoudelijk Reglement ter sprake. Op enkele tekstuele onvolkomenheden na werd dit ongewijzigd aangenomen. Verder kwamen onderwerpen aan de orde als de stand van de deelverzamelingen en de kwestie m.b.t. de tekeningen van Jacquet, welke de SSTV bezit, met daarop afbeeldingen van locomotieven uit binnen- en buitenland. De tekeningen bevinden zich bij de SNR, maar hoewel een bewaargevings-overeenkomst tussen SSTV en SNR is opgesteld, laat ondertekening tot dusverre op zich
wachten.

Wederom vond een uitgebreide discussie plaats over het te verwachten legaat m.b.t. de collectie vervoerbewijzen, de contacten daarover met HUA en de eventuele alternatieven. Na veelvuldige
pogingen van SSTV-zijde om HUA tot een ander inzicht te bewegen liet HUA kort voor de jaarwisseling weten zijn standpunt te hebben heroverwogen en bereid te zijn afspraken te maken over opname van de collectie vervoerbewijzen.

Er werden in het verslagjaar geen nieuwe archivalia ontvangen. De bewerking van de fotocollectie “Spoorwegen buitenland” werd voortgezet en zal naar verwachting in 2019 worden afgerond.

J.W.J.H. van Poll,
secretaris SSTV

Klik hier voor het financieel overzicht