Jaarrapportage 2016

JAARVERSLAG VAN DE STICHTING SPOOR- EN TRAMWEGVERZAMELINGEN OVER 2016

Het bestuur van de Stichting vergaderde gedurende het kalenderjaar 2016 twee keer, en wel op 16 april en op 29 oktober. Daarnaast hadden de bestuursleden regelmatig onderling telefonisch contact dan wel contact via e-mail.

Tijdens de eerste vergadering werden de gebruikelijke onderwerpen besproken, zoals het vaststellen van de notulen van de vorige vergadering, de jaarverslagen van de secretaris
en de penningmeester en de stand van zaken met betrekking tot deelverzamelingen en verder de hoogte van de minimum contributie en het acquisitiebeleid. In de tweede vergadering kwamen naast het vaststellen van de notulen van de vorige vergadering, onder andere aan de orde de stand van zaken met betrekking tot deelverzamelingen, het beheer van de
website en het acquisitiebeleid.

Aan het selecteren en invoegen van het door HUA aan de stichting teruggegeven collectie spoorwegen buitenland is het afgelopen jaar nauwelijks gewerkt, grotendeels vanwege tijdgebrek. In 2017 zal dit selectie- en invoegwerk weer structureel ter hand worden genomen en mogelijk worden afgerond.

De voorzitter bracht op 24 mei een bezoek aan HUA teneinde de stand van zaken te bespreken. Tijdens het verslagjaar ondervond de collectie van de SSTV geen uitbreiding.

Aldus vastgesteld op 22 april 2017 in Amersfoort,

E.A.K.G. Ruys, voorzitter
J.C.W. de Bruijn, secretaris

jaarrapportage2016