Jaarrapportage 2013

JAARVERSLAG VAN DE STICHTING SPOOR- EN TRAMWEGVERZAMELINGEN
OVER 2013
Het bestuur van de Stichting vergaderde gedurende het kalenderjaar 2013 één keer, en wel op 4 mei 2013. Naast deze bijeenkomst vond regelmatig onderling contact plaats. De samenstelling van het bestuur onderging geen verandering.

Tijdens het verslagjaar ondervond de collectie geen uitbreiding.

De nog aanwezige schriftjes met foto’s van Nederlandse tramwegbedrijven zijn, nadat deze in 2012 door het HUA opnieuw waren geweigerd, inmiddels ondergebracht bij de Stichting NVBS Railverzamelingen (SNR) en opgenomen in de fotocollectie Tramwegen Nederland. Een overeenkomst zal nog worden opgesteld.

Een groot aantal (ruim 550) schetstekeningen op A4-formaat van Europese locomotieven van de hand van de Belg A. Jacquet is ondergebracht bij het tekeningenarchief van de SNR.
Tijdens het kalenderjaar 2013 is begonnen het door HUA aan de SSTV teruggegeven buitenlands fotomateriaal onder te brengen in de fotoverzameling Spoorwegen Buitenland van de SNR. Eind december waren een viertal landen afgehandeld: België, Luxemburg, Frankrijk en Duitsland. In het totaal gaat het bij deze landen tot dusverre om ruim 4300 foto’s en prentbriefkaarten uit de SSTV-collectie. Daarnaast is een aanzienlijk aantal foto’s en prentbriefkaarten op grond van een betere kwaliteit gewisseld. Dit aantal zal nog groter worden omdat enkele kleine onderwerpen in die landen nog niet zijn samengevoegd. De kwaliteit van het overgeblevene is tamelijk slecht, temeer omdat het hier deels gaat om geruilde repro’s. Deze zullen worden afgestoten. Van de vier genoemde landen resteren ongeveer 390 prentbriefkaarten die al in de SNR-collectie voorkwamen. Voor deze kaarten wordt een nadere bestemming gezocht. Een klein aantal, veelal erg recente en vaak slechte foto’s en kleurenbriefkaarten van museumbedrijven, is vernietigd, nu deze als historisch oninteressant moeten worden beschouwd. Naar verwachting zal het onderbrengen van de resterende buitenlandse foto’s en prentbriefkaarten niet in 2014 kunnen worden afgerond.

In het najaar van 2013 heeft de Belastingdienst de als ANBI geregistreerde stichtingen en organisaties verplicht om per 1 december 2013 een voor iedereen bereikbare website te maken. Aan deze website werden verschillende minimumeisen gesteld. Zo moesten de basisregistratiegegevens van zowel Kamer van Koophandel als de Belastingdienst zelf worden vermeld, alsook een beleidsplan, doelstellingen en de jaarverslagen over de afgelopen vijf jaren. De website was ruim op tijd gereed. Ze is kennelijk als zodanig geaccepteerd door de Belastingdienst want op de site met de ANBI-instellingen kwam de SSTV voor met een (correcte) verwijzing naar de website (www.spoorentramwegverzamelingen.nl).

Tenslotte heeft de penningmeester een brief ontvangen met betrekking tot de zakelijke rekening van de stichting. Onder meer wegens ziekte van de penningmeester heeft de secretaris dit punt afgehandeld. Daarbij moesten onder andere alle gegevens van de SSTV – opnieuw – worden verstrekt. Hierbij ontstond de indruk dat veel gegevens over de SSTV bij de overgang naar de ING verloren zijn geraakt. Bij het opnieuw inzenden van alle SSTV-gegevens is tevens geregeld dat zowel de secretaris als de penningmeester nu teken- en handelingsbevoegd zijn geworden.

Aldus vastgesteld op 22 maart 2014 in ’t Harde,

E.A.K.G. Ruys, voorzitter
R.C. Statius Muller, secretaris

2013