Jaarrapportage 2017

JAARVERSLAG VAN DE STICHTING SPOOR- EN TRAMWEGVERZAMELINGEN OVER 2017

Het bestuur van de Stichting vergaderde gedurende het kalenderjaar 2017 twee keer, en wel op 22 april en op 4 november. Daarnaast hadden de bestuursleden regelmatig onderling telefonisch contact dan wel contact via e-mail. Een van de bestuursleden gaf aan wegens drukke werkzaamheden op termijn te willen terugtreden. Afgesproken werd dat wordt omgezien naar een opvolger.

Tijdens de eerste vergadering werden de gebruikelijke onderwerpen besproken, zoals het vaststellen van de notulen van de vorige vergadering, de jaarverslagen van de secretaris en de penningmeester en de stand van zaken met betrekking tot deelverzamelingen en verder de hoogte van de minimum contributie en het acquisitiebeleid. Het onderbrengen van de collectie tramwegen was ook in 2017 een aandachtspunt.

In de tweede vergadering kwamen naast het vaststellen van de notulen van de vorige vergadering, onder andere aan de orde de stand van zaken met betrekking tot deelverzamelingen, het beheer en onderhoud van de website en het acquisitiebeleid. Ook een eventuele herziening van de statuten kwam ter sprake. Daarvan werd afgezien. Wel zal in 2018 een herziening van het Huishoudelijk reglement in beschouwing worden genomen.

Het selecteren en invoegen van het door HUA aan de stichting teruggegeven collectie spoorwegen buitenland werd in 2017 wederom ter hand genomen.
De voorzitter had in maart 2017 contact met HUA teneinde de stand van zaken te bespreken, met name het mogelijk opnemen van de collectie Tramwegen Nederland. Verder had de voorzitter in augustus 2017 contact met HUA over zijn bevindingen met betrekking tot de toestand van een inventarisnummer in de collectie De Pater. Daarop nam HUA stappen om de geconstateerde toestand aan te pakken.

Tijdens het verslagjaar ondervond de collectie van de SSTV geen uitbreiding.
Aldus vastgesteld op 24 maart 2018 in Amersfoort,
E.A.K.G. Ruys, voorzitter
J.C.W. de Bruijn, secretaris

Klik hier voor het financieel overzicht