Jaarrapportage 2015

JAARVERSLAG VAN DE STICHTING SPOOR- EN TRAMWEGVERZAMELINGEN
OVER 2015

Het bestuur van de Stichting vergaderde gedurende het kalenderjaar 2015 twee keer, en wel op 21 maart en op 31 oktober. Daarnaast hadden de bestuursleden regelmatig onderling telefonisch contact dan wel contact via e-mail.

Tijdens de eerste vergadering werden de gebruikelijke onderwerpen besproken, zoals het vaststellen van de notulen van de vorige vergadering en de jaarverslagen van de secretaris en de penningmeester. Nadat het jaarverslag van de penningmeester was goedgekeurd droeg E. van Laar het penningmeesterschap over aan Sj. Bekhof.
De najaarsvergadering stond grotendeels in het teken van een bestuurswisseling. De leden E. van Laar en A.J. Veenendaal traden af en tot het bestuur traden toe de heren J.C.W. de Bruijn en J.W.J.H. van Poll. De voorzitter dankte de aftredende leden voor hun grote verdiensten voor de SSTV gedurende hun langdurige bestuurslidmaatschap; Van Laar vanaf de oprichting en Veenendaal vanaf enkele jaren daarna. Beiden blijven beschikbaar als toehoorder/adviseur.

Met het invoegen van het door HUA aan de stichting teruggegeven buitenlands fotomateriaal (spoorwegen) in de betreffende SNR-verzameling werden goede vorderingen gemaakt. Naast een aantal foto’s die in kleinere deelverzamelingen werden opgenomen, werden ruim 3500 foto’s en prentbriefkaarten in de deelverzameling Groot Brittannië van SNR gevoegd. Dit besloeg naar schatting ruim 90 % van het bij de SSTV aanwezige fotomateriaal met een Brits motief.

Er is het afgelopen jaar geen formeel contact geweest met HUA. Tijdens het verslagjaar ondervond de collectie geen uitbreiding.

Aldus vastgesteld op 16 april 2016 in Amersfoort,

E.A.K.G. Ruys, voorzitter
R.C. Statius Muller, secretaris

financiën 2015