Jaarrapportage 2019

JAARVERSLAG VAN DE STICHTING SPOOR- EN TRAMWEGVERZAMELINGEN OVER 2019

Het bestuur van de Stichting vergaderde in het kalenderjaar 2019 twee keer: op 20 april en 2 november. Daarnaast hadden de bestuursleden onderling regelmatig contact via e-mail of per telefoon.

Er vonden geen wijzigingen plaats in de samenstelling van het bestuur van de SSTV.

Tijdens de eerste vergadering kwam o.a. het concept jaarverslag over 2018 aan de orde, dat zonder noemenswaardige wijzigingen werd aangenomen. Ook het financieel verslag werd besproken en goedgekeurd. In geanonimiseerde vorm staat het op de website van de SSTV. Met Het Utrechts Archief (HUA) is overeenstemming bereikt met betrekking tot de bewaargeving van een door de SSTV te ontvangen collectie vervoerbewijzen. Voor het buitenlandse deel, dat HUA niet zal opnemen, wil HUA wel voor een periode van maximaal drie jaar onderdak bieden. Hiervan zal geen gebruik worden gemaakt omdat dit deel inmiddels in het buitenland een onderdak heeft gevonden. Er vond een discussie plaats over de perspectieven van de SSTV op de middellange en lange termijn. Achtergrond van die beraadslagingen was de veronderstelling dat in de toekomst waarschijnlijk in steeds mindere mate collecties zullen worden aangeboden. Uiteindelijk werd besloten om voorshands op dezelfde weg als tot nu toe door te gaan. Ook de samenwerking met HUA wordt gecontinueerd, na een periode van vijf of tien jaar wordt bezien hoe de stand van zaken dan is.

Bij de tweede bijeenkomst was de archivering van de deelverzameling spoorwegen buitenland en van een collectie locomotieftekeningen een punt van aandacht. De bewerking van de fotocollectie “spoorwegen buitenland” lag vanwege andere bezigheden van de betrokken SSTV-medewerker enige tijd stil maar is inmiddels weer opgepakt. Bovendien werd nagegaan hoe de stand van zaken was met betrekking tot de al dan niet voorhanden ondertekening van een reeks overeenkomsten tot bewaargeving die de SSTV is aangegaan.

Met betrekking tot de fotografische opnamen die aan HUA in bewaring zijn gegeven, hebben HUA en de SSTV een licentieovereenkomst gesloten betreffende de verveelvoudiging en de openbaarmaking daarvan.

Op 6 december vond een overleg plaats met de Stichting NVBS-Railverzamelingen (SNR) over de stand van zaken met betrekking tot de (formalisering van de) verschillende bewaargevingen van de SSTV aan de Nederlandse Vereniging van Belangstellenden in het Spoor- en tramwegwezen en de daaruit voortgekomen SNR. Dit zal een vervolg krijgen.

2 Uit een nalatenschap ontving de SSTV een klein aantal archivalia en foto’s. De archivalia, o.a. spoorkaartjes, dienstregelingen en krantenknipsels, werden overgedragen aan de SNR en de foto’s, gemaakt door L. Rutgers van Rozenburg, werden in bewaring gegeven bij HUA in aanvulling op de bestaande collectie. Aldus vastgesteld op 21 maart 2020 in Amersfoort, 

E.A.K.G. Ruys, voorzitter
J.C.W. de Bruijn, secretaris

Klik hier voor het financieel overzicht