Jaarrapportage 2014

JAARVERSLAG VAN DE STICHTING SPOOR- EN TRAMWEGVERZAMELINGEN
OVER 2014

Het bestuur van de stichting vergaderde gedurende het verslagjaar 2014 één keer, en wel op 22 maart 2014. Naast deze bijeenkomst vond regelmatig onderling contact plaats. De samenstelling van het bestuur onderging geen verandering.

Tijdens het verslagjaar ondervond de collectie geen uitbreiding. Wel deelde een verzamelaar mede dat hij de stichting in zijn wilsbeschikking heeft bedacht als begunstigde van zijn verzameling.

Er is een bruikleenovereenkomst met de SNR opgesteld over de inhoud van de drie dozen met dienstregelingen van G(ijs) Rutgers van Rozenburg (Deze is inmiddels getekend).
Er zullen nog bruikleenovereenkomsten met de SNR worden opgesteld ten aanzien van de schriftjes van Waldorp in verband met opname in de SNR-fotoverzameling Tramwegen Nederland, en ten aanzien van tekeningen van A. Jacquet (afkomstig van Waldorp) in verband met opname in het SNR-tekeningenarchief .

Er is verder gegaan met het invoegen van het door HUA aan de stichting teruggegeven buitenlands fotomateriaal (spoorwegen) in de betreffende SNR-verzameling: in het verslagjaar zijn verschillende deelverzamelingen van een aantal Oost-Europese landen afgehandeld. De aanzienlijke hoeveelheid na de matching overgebleven foto’s en briefkaarten zijn nog niet afgestoten. Deze bevinden zich allemaal in de SNR-ruimte van NVBS-Centraal Amersfoort. Er is het afgelopen jaar geen formeel contact geweest met HUA.

De website van de stichting (www.spoor-entramwegverzamelingen.nl) voldoet in verschillende opzichten aan haar doel: enerzijds werd beantwoord aan eisen van de belastingdienst voor erkenning en behoud van de ANBI-status en anderzijds werden enkele contacten gelegd met de stichting via het algemene email-adres. In een enkel geval kon de secretaris een belangstellende naar de juiste instellingen doorverwijzen. De website zal in het eerste kwartaal van 2015 worden geactualiseerd.

De secretaris legde na overleg met de overige bestuursleden eind 2014 contacten met mogelijke opvolgers in het bestuur in verband met de inmiddels gevorderde leeftijd van enkele bestuursleden. Dit leidde tot bemoedigende reacties die in de jaarvergadering 2015 zullen worden besproken.

Aldus vastgesteld op 21 maart 2015 in ’t Harde,

E.A.K.G. Ruys, voorzitter
R.C. Statius Muller, secretaris

fjv2014